Loading...

Predstavljanje monografija dr Mrijane Blagojević u Dubrovniku

Čitaonica Narodne knjižnice Grad

U ponedjeljak, 15. novembra u 19 h, u Čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku biće organizovano predstavljanje monografija dr Mirjane Blagojević, advokatice i istoričarke prava iz Beograda, "Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta“, koju su krajem 2020. objavili izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru.

Događaj se organizuje na poziv javne ustanove Dubrovačke knjižnice, kojim se zaokružuje manifestacija Mjesec hrvatske knjige (detaljnije na ovom linku). Osim autorke, o knjizi će govoriti muzejski savjetnik Pomorskog muzeja Dubrovačkih muzeja Đivo Bašić, kao i mr Dušan Medin. Zbog ograničenog broja posjetilaca, skladno aktuelnim epidemiološkim mjerama, za dolazak je potrebno prethodno se najaviti putem e-maila na adresu press.dkd@gmail.com.

O KNJIZI

Monografija predstavlja priređenu doktorsku disertaciju, odbranjenu 2015. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu redovnih profesora: dr Mirko Vasiljević, dr Dragan Nikolić i dr Žika Bujuklić, mentor. Sadržaj knjige prilično je bogat i raznovrstan, i nudi, kako bolje upućenom čitaocu tako i onom prosječnom, mogućnost da sveobuhvatno sagleda i razumije kompleksni normativni sistem dva najmoćnija grada Južnog Jadrana – Kotora i Dubrovnika, ponajviše njihovih segmenata u domenu pomorskog prava. S druge strane, u knjigi je zastupljena i manja cjelina koja tretira pomorsko pravo i Budve i Paštrovića, dosad uglavnom slabije istraživanih s tog ugla. Knjiga je dio biblioteke-edicije "Vrt“ u kojoj izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda objavljuje posebna izdanja koja nastoje da tumače kulturološke i društvene fenomene prošlosti i sadašnjosti. Kako je već istaknuto, drugi izdavač je nevladino udruženje iz Petrovca na Moru – Društvo za kulturni razvoj "Bauo“, koje, kako mu i naziv kaže ("bauo" je primorski romanizovani termin za škrinju, sanduk, kofer) - ukazuje na gotovo zaboravljenu materijalnu kulturu koja je imala više značenja i namjena, zavisno od istorijskog konteksta i trenutka, te svojim izdanjima afirmiše kulturnu baštinu Primorja. Stoga su za izdavače pospisane Zorica Stablović Bulajić, vlasnica i izvršna direktorica preduzeća HeraEdu, koja je ujedno i glavna i odgovorna urednica izdanja, kao i Mila Medin, izvršna direktorica Društva "Bauo". Recenzenti monografije su prof. dr Žika Bujuklić, mentor, prof. dr Mirko Vasiljević i Jelena Antović, viša arhivistkinja i nekadašnja direktorica Istorijskog arhiva Kotor. Korekturu potpisuje Ivana Stojanović, dok je za likovno rješenje korice zaslužna tehnička urednica Jasmina Živković. Monografija je štampana u tvrdom povezu, u tiražu od 500 primjeraka. Više o ovoj naučnoj publikaciji, kao i o autorki, te njenim dosadašnjim istraživanjima tematike iz prošlosti Primorja, vidjeti na linku, kao i u materijalima u prilogu e-maila. Ljeta 2021. monografija je predstavljena u Beogradu, Kotoru, Tivtu, Budvi, Reževićima, Petrovcu i Baru, gdje je naišla na izuzetno povoljan prijem kod javnosti, kako stručne, tako i laičke.

O AUTORKI

Mirjana M. Blagojević rođena je 1967. godine u Zemunu (Beograd), u Republici Srbiji (SFRJ), gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je s visokim uspjehom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kasnije i specijalizirala na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta Union, odbranivši rad „Kotorske notarske srednjovekovne isprave koje se tiču roditelja i dece“, čime je stekla stručno zvanje specijaliste javnog bilježništva (notar). Na istom fakultetu potom je i magistrirala na problematici „Miraz u srednjovekovnom pravu Kotora“. Rad „Pomorsko pravo Kotora i Dubrovnika po odredbama njihovih statuta“ predstavlja njenu doktorsku disertaciju odbranjenu februara 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Publikovana disertacija njena je prva posebna knjiga. Iako je autorka po osnovnoj vokaciji pravnica, profesionalno angažovana u privatnoj praksi (advokatura) duži niz godina u rodnom gradu, već iz naslova radova nastalih kao rezultat njenih postdiplomskih akademskih studija (specijalizacija, magistratura, doktorat), jednostavno je zaključiti da je u pitanju, ne samo pravnik zainteresovan za sadašnju problematiku, pravničku i advokatsku praksu, već i pregalac i arhivski radnik koji u kontinuitetu, posvećeno i, nadasve, uspješno naučno istražije, interpretira i publikuje tematiku vezanu za različite domene srednjovjekovnog prava istočne obale Jadrana, a naročito starih primorskih gradova Kotora i Dubrovnika, ali i šire (na primjer, Budva i Paštrovići). Navedeno dodatno ilustruju njeni dosad objavljeni naučni i stručni radovi koje potpisuje, objavljeni tokom posljednjih godina uglavnom u domaćoj periodičnoj štampi i zbornicima radova: „Ekonomika Bokeljske mornarice“ ( časopis "Bankarstvo",  , 2, Beograd, 2013), „Trgovačka udruženja i poslovi u srednjovekovnom Dubrovniku“ (časopis "Bankarstvo", 3, Beograd, 2014), „Miraz u srednjovekovnom Kotoru“ ("Knjiga o Kotoru: Kolekcija novih tekstova o istoriji najzagonetnijeg grada na Jadranu", ur. dr Katarina Mitrović, Beograd, 2014) i „O prćiji Paštrovki“ (časopis "Paštrovski almanah", II, Petrovac na Moru – Sveti Stefan, 2016). Potpisuje i recenziju drugog izdanja monografije "Nevjesta u svadbenom krugu "dr Mile Medigović Stefanović, posvećene običajnom pravu i ulozi žene u tradicionalnom paštrovskom društvu tokom svadbenog rituala (Beograd – Petrovac na Moru, 2016), čiji je prikaz potom objavljen u zborniku za nauku, kulturu i umjetnost "Boka", 36 (Herceg Novi, 2016).

 

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}