Loading...

Realizovan projekat za lica sa invaliditetom

NVO Asistent

NVO Asistent iz Podgorice u partnerstvu sa d.o.o. “Biznis & Life” realizovao je projekat “Jednaka prava u poslovanju” namijenjen licima sa invaliditetom, podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šeme.

“Adekvatnim metodama doprinijeti smanjenju nezaposlenih lica sa invaliditetom” je moto ovog projekta. Odabrane metode su uticale na jačanje samopouzdanja 8 osoba koje su kategorisane kao lica sa invaliditetom i to tako što su stekli vještine za rad u pekarama, poslastičarnicama, restoranima, pa čak i hotelima.

Dakle, širok dijapazon poslova koji se odnose na vještine pekarskog i poslastičarskog zanimanja je na raspolaganju ovim osobama nakon njihovog osposobljavanja.

Nakon osposobljenosti, 5 lica sa invaliditetom dobilo je ugovor o radu na period od 6 mjeseci. Nakon isteka vremena opredijeljenog za projektnu implementaciju, 2 lica sa invaliditetom će naći zaposlenje ne kraće od 9 mjeseci.

Projektna ciljna grupa su bila nezaposlena lica sa lakšim i umjerenim invaliditetom sa teritorije opštine Podgorica i okolnih opština će imati priliku da se stručno osposobe za zanimanja koja su neophodna za rad u pekari i poslastičarnici. Projektne aktivnosti su kreirane na način da licima sa invaliditetom sem povećanja stručnih kvalifikacija, znanja i radnih vještina, povećaju i nivo ličnog samopouzdanja i samopoštovanja, a takođe i da direktnom komunikacijom i saradnjom sa poslodavcima utiču na njihovu veću otvorenost prema licima sa invaliditetom čime se direktno stvaraju preduslovi za jednak pristup lica sa invaliditetom tržištu rada.

Smatraju da uspješna implementacija ovog projekta predstavlja odličan primjer dobre prakse za druge opštine u Crnoj Gori, pogotovo za one nerazvijene sa sjevera države u kojima je položaj lica sa invaliditetom izuzetno težak.

Cilj oba partnera u ovom projektu jeste prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i vještina i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica sa invaliditetom.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}